Organizacje społeczne Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO

Strona: 2
Rozdział V
§5

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Wybór członków władz odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia.
4. Uchwał...
Rozdział V
§6

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca roku n...
Rozdział V
§7

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 5 osób w tym prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: prezes bądź wiceprezes wraz z przynaj...
Rozdział V
§ 8

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) pr...
Rozdział VI
§9

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dla ważności oświadc...

Razem informacji: 13 ,   Strona: 2 z 3
Strona: 1 | 2 | 3 |

       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2009-10-08
Kurs języka angielskiego rok szkolny 2009/2010

Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO
informuje, że podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość zorganizowania w Jankowicach Wlk. kursu nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze szkoły językowej z Brzegu. Nauczanie może być zarówno dla osób chcących zacząć się dopiero uczyć, jak i dla początkujących oraz zaawansowanych w nauce. Zajęcia odbywać się będą w świetlicy, w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie. Odpłatność za miesiąc nauki (8 lekcji) wynosi 45 zł + jednorazowo 40 zł na podręczniki.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się (można telefonicznie) p. Lucyny Grzybowskiej tel. 077/ 415 63 02 (dom) lub 077/415 62 85 (świetlica) do 16 października (piątek)
Ilość chętnych zadecyduje, czy kurs dojdzie do skutku. Musi być minimum 12 osób.

Zapraszamy!
...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 34857, dzisiaj: 294
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego