O naszej miejscowości Plan Odnowy

1. Zasoby przyrodnicze

Wieś położona jest na terenie równinnym, nie posiada wielu ciekawych walorów przyrodniczych (lasów, parków krajobrazowych, rzek, jezior, charakterystycznej roślinności). Na uwagę zasługuje park, usytuowany przy zabytkowym dworze z zachowanym starodrzewiem: klon, dąb, wierzba.


2. Dziedzictwo kulturowe

Do rejestru i ewidencji zabytków Województwa Opolskiego wpisanych jest 32 nieruchomych zabytków położonych w Jankowicach Wielkich. Niewątpliwie do najważniejszych z nich zaliczyć należy kościół pw. Najświętszej Marii Panny oraz dwór.
Kościół pochodzi z początku XIV wieku. Pierwsze wzmianki pojawiają się jednak dopiero w 1483 roku. W stylu gotyckim została wybudowana nawa i wieża kościelna. W latach 1505-1945 Kościół należał do ewangelików. Pierwszym pastorem był Johann Herman. Pełnił tę funkcję w latach 1563-1613. Zmarł w 1618 roku. Na wschodniej stronie kościoła znajduje się epitafium (zachowane do dzisiaj) pastora z dwiema żonami: Anna i Elżbietą. Obecnie epitafia wymagają renowacji i odnowienia. Odnowienia wymaga również plac przy Kościele- wyłożenie kostki, wysadzenie krzewów ozdobnych.
We wnętrzu kościoła znajduje się wolnostojący barokowy ołtarz, którego czas powstania datuje się na połowę XVII wieku. Kościół znajdował się na Szlaku Polichromii Brzeskich, jednak w wyniku pożaru uległy one zniszczeniu. Podobnie stało się z barokową chrzcielnicą i amboną, jej elementy znajdują się na podeście wieży kościelnej. Obecny stan zewnętrzny Kościoła wymaga odnowienia i konserwacji.
Dwór natomiast został wybudowany w okresie późniejszym tj około 1800 roku, wówczas jako skromna siedziba ziemska. Założono go na planie prostokąta, z ceramicznym dachem dwukondygnacyjnym, czterospadowym. Elewacja frontowa posiada w swoim centralnym punkcie portyk, wyznaczony podwójnymi pilastrami, nad którymi znajduje się trójkątny fronton. Budynek posiada elementy dekoracji klasycystycznej.
Mieszkańcy wsi kultywują tradycje kulturowe. We wsi obchodzone są święta kościelne, odpusty, dożynki, imprezy okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Matki, spotkania opłatkowe, festyny, spotkania sylwestrowe).

3. Obiekty i tereny.

We wsi nie ma ogólnie dostępnych parków ani ścieżek rowerowych. We wsi znajdują się trzy place wymagające zagospodarowania. Jest to: plac przy miejscowej szkole, plac przy stawie oraz plac przy drodze powiatowej w kierunku Wierzbnika obok pawilonu handlowego. Mieszkańcy widzą możliwość zagospodarowania tych placów z dostosowaniem do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Ponadto, tak jak na terenie innych miejscowości w Gminie Olszanka, wieś posiada zbiornik retencyjny, który również wymaga zagospodarowania z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową.


4. Infrastruktura społeczna

Obecny stan istniejącej infrastruktury społecznej nie zadawala mieszkańców. We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa. Sam stan obiektu Szkoły jest zadawalający, jednakże obiekt boiska znajdującego się bezpośrednio przy Szkole wymaga przebudowy z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. W Szkole działalność prowadzi biblioteka, z której korzystają wszyscy mieszkańcy. Bardzo ważnym obiektem, spełniającym funkcję społeczną jest boisko LZS, położone przy drodze wojewódzkiej, w kierunku miejscowości Obórki. Na boisku znajduje się szatnia sportowa, która obecnie nie spełnia podstawowych norm (ograniczone zaplecze socjalne), plac zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań mieszkańców. Zarówno plac zabaw dla dzieci jak i miejsce spotkań mieszkańców wymagają modernizacji i zakupu urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych. Mieszkańcy widzą potrzebę przebudowania całego boiska na boisko wielofunkcyjne wraz ze Skeitparkiem. We wsi znajduje się obiekt świetlicy wiejskiej, będący własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Mieszkańcy mają ograniczony dostęp do korzystania z tego obiektu. Część pomieszczeń dzierżawiona jest przez Gminę z przeznaczeniem na działalność Punktu Lekarskiego, służącego mieszkańcom w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W obiekcie mieści się 8-godzinne Przedszkole Publiczne - pomieszczenia również dzierżawione przez Gminę, natomiast od 1 czerwca 2008r. Gmina dzierżawi małą salkę z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia Wiejskiego i organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Bardzo istotnym i ważnym problemem mieszkańców jest brak zaplecza do działalności kulturalnej i społecznej. Dzierżawione przez Gminę pomieszczenia w pełni nie zaspakajają potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Mieszkańcy widzą potrzebę wykupu całego obiektu świetlicy przez Gminę, bądź wybudowania świetlicy wiejskiej.
W kierunku północnym wsi, przy drodze wewnętrznej znajduje się obiekt byłego popegerowskiego hotelu robotniczego w złym stanie technicznym. Obecnie trwają prace przygotowujące obiekt do zagospodarowania. Istnieje uzasadniona potrzeba zagospodarowania tego obiektu na cele działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. Infrastruktura techniczna

Wieś jest w pełni zwodociągowania i skanalizowana. Woda dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Jankowicach Wielkich. Źródłem wody dla wodociągu są dwie studnie wiercone zlokalizowane w południowo-zachodniej części wsi. Wodociąg eksploatowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi. Część sieci wodociągowej jest azbestowa i podlega wymianie na odcinku ok. 300 m. Kanalizacja sanitarna została wybudowana w 2004 roku przy udziale finansowym Gminy, Programu SAPARD i mieszkańców. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Ptakowicach.
Wieś jest stelefonizowana, cyfrowa centrala daje pełną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego. Ze względów finansowych, nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość dostępu do Internetu ( zbyt wysokie ceny sprzętu komputerowego i usług telekomunikacyjnych w porównaniu z dochodowością gospodarstw domowych).Odpady stałe gromadzone są w kontenerach ustawionych przy posesjach i odbierane przez Zakład Higieny Komunalnej w Brzegu. Poza osobnym gromadzeniem plastików, nie prowadzi się segregacji odpadów. Mieszkańcy widzą potrzebę wprowadzenia segregacji w zakresie szkła i papieru.
Usługi w zakresie energetyki zapewnia Energia Pro Koncern Energetyczny SA Opole. Drogi główne są oświetlone. Istnieje wiele miejsc , szczególnie przy nowopowstających zabudowaniach - drogi gminne i wewnętrzne gdzie należy ustawić nowe punkty oświetleniowe. We wsi nie ma sieci ciepłowniczej, mieszkańcy wsi ogrzewają swoje mieszkania głównie węglem poprzez własne instalacje grzewcze. Mieszkańcy korzystają również z gazu (butle i zbiorniki gazowe). Mimo istniejących potrzeb w zakresie wykorzystania gazu, we wsi nie ma gazociągu.
Przez Jankowice Wielkie przebiega droga wojewódzka Nr 458, zmodernizowana wewnątrz wsi wraz z budową chodników w latach 2005-2007. W kierunku Wierzbnika biegnie droga powiatowa Nr 1504 O , w dużej części wymagająca modernizacji. Przy drodze powiatowej, po jednej stronie wybudowany został w latach 2005-2006 chodnik. We wsi znajdują się drogi gminne - wewnętrzne, wewnątrzosiedlowe, które wymagają przebudowy i modernizacji. Szczególnie drogi przy nowych osiedlach mieszkaniowych oraz drogi wewnątrz osiedla popegerowskiego.
Podstawowym środkiem komunikacji mieszkańców są linie autobusowe. Wewnątrz wsi umiejscowione są trzy przystanki autobusowe (wybudowane dwie zatoki autobusowe). Istnieje potrzeba wymiany, bądź wybudowania dwóch nowych wiat przystankowych, szczególnie przy drodze powiatowej ( w kierunku Pogorzeli) i przy drodze wojewódzkiej (obok boiska sportowego). Stan techniczny istniejących wiat jest niezadowalający.
W pobliżu wsi, w odległości ok. 1500m przebiega linia kolejowa łącząca Brzeg z Nysą (obecnie nieczynna dla przewozów pasażerskich).

6. Gospodarka i rolnictwo

Jankowice Wielkie położone jest w strefie rolnej województwa opolskiego, tak jak cała Gmina Olszanka. W strukturze użytkowania gruntów występują głównie użytki rolne - gleby średnie, głównie pszenne i pszenno-buraczane. Wiodącą funkcją jest gospodarka rolna. Poprzez wysoką kulturę agrotechniczną, stosowaną przez rolników, osiągane są wysokie plony z upraw. Głównymi użytkownikami gruntów rolnych są Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna oraz Spółka „Janpol". Podstawowym źródłem dochodów mieszkańców jest praca zarobkowa w RSP, Spółce „Janpol" oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych. Dużą część dochodów mieszkańców stanowią emerytury i renty. Na terenie wsi występują również małe podmioty gospodarcze, prowadzące działalność handlowo- usługową, są to m.in. z-d naprawy wag i systemów ważących, instalatorstwo elektryczne, transport, handel spożywczo-przemysłowy, usługi remontowo-budowlane, z-d produkcji granulatu, z-d produkcji elementów garażowych, usługi robót ziemnych.

7. Kapitał społeczny i ludzki

W miejscowości działają organizacje społeczne i stowarzyszenie. Działalność na rzecz rozwoju miejscowości prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich oraz Rada Sołecka, realizujący m.in. zadania w zakresie Odnowy Wsi (na tym polu współpracują również pozostałe organizacje). Działalność sportową prowadzi Ludowy Zespół Sportowy na bazie miejscowego boiska sportowego i szkolnej sali gimnastycznej. We wsi działa również Ochotnicza Straż Pożarna, obecnie prowadząca działalność na obiektach Spółki „Janpol" oraz Klub 4-H, zrzeszający miejscową młodzież. Od 2003 roku wieś aktywnie uczestniczy w Programie Odnowy Wsi. Większość organizacji zrzesza w swoich szeregach młodzież i dzieci (LZS, OSP, Klub 4-H). Wszystkie organizacje działające we wsi chętnie włączają się w życie społeczne Jankowic Wielkich. Biorą udział w przygotowaniach okolicznościowych imprez, spotkań, a także w pracach na rzecz porządkowania wsi. Wśród społeczności wsi często można znaleźć ludzi, którzy chętnie uczestniczą w życiu wsi. Są to przedsiębiorcy, nauczyciele, rolnicy, pracownicy RSP i Spółki Janpol.

       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»
»

2008-10-02
Tobie Polsko - XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej

Gmina Olszanka zaprasza do udziału w XIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO”. Celem Festiwalu jest popularyzacja różnorodnych pieśni o Ojczyźnie , pieśni legionowych, pieśni przejawiających nuty patriotyzmu i walki o niepodległość.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest udział w eliminacjach wstępnych, które odbędą się w dniach 18-19 października 2008 roku w auli Publicznego Gimnazjum w Olszance w godzinach 11.oo-18.oo.

Warunkiem udziału w eliminacjach jest przesłanie w terminie do dnia 06 października 2008 r. pisemnego zgłoszenia (pliki do pobrania na stronie www.olszanka.pl) na adres : Urząd Gminy Olszanka 16 , 49-332 Olszanka ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 42399, dzisiaj: 105
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

WSPÓŁPRACA:
Gmina Olszanka Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna