O naszej miejscowości Plan Odnowy


Plan odnowy miejscowości na lata 2008-2015
Narastające potrzeby społeczności wiejskiej w zakresie realizacji zarówno przez samorząd gminny, organizacje społeczne jak i samych mieszkańców niezbędnych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć, które w sposób istotny poprawią warunki zamieszkiwania i codziennego (w różnych sferach) życia mieszkańców oraz pojawiające się nowe możliwości pozyskania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej, szczególnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zrodziły potrzebę sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości.

W wyniku przeprowadzonych podczas zebrania wiejskiego konsultacji z mieszkańcami wsi Jankowice Wielkie i dokonaniu dogłębnej analizy Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2005-2013, uchwalonego przez Radę Gminy Olszanka w dniu 14 kwietnia 2005r. sprecyzowano i uszczegółowiono zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia do realizacji w miejscowości Jankowice Wielkie w latach 2008-2015, które zawarto w nowym dokumencie. Dokonano również szczegółowej analizy zasobów służących odnowie miejscowości, określając ich rzeczywistą i aktualną kondycję. Poprzez analizę SWOT, zestawiono słabe i mocne strony Jankowic Wielkich, określając jednocześnie szanse i zagrożenia miejscowości.

Sporządzony przez Radę Sołecką przy udziale miejscowych organizacji społecznych Plan Odnowy Miejscowości na lata 2008-2015 został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Jankowice Wielkie, a następnie przedstawiony do uchwalenia Radzie Gminy Olszanka.       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»
»

2008-10-01
Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promo ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 26967, dzisiaj: 277
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

WSPÓŁPRACA:
Gmina Olszanka Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna