Organizacje społeczne Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO

Członkowie, ich prawa i obowiązki   

Rozdział IV
§4

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami zwyczajnymi na zasadach określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach.
5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swych upoważnionych przedstawicieli.
6. Członkiem honorowym, może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
8. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
d) posiadania odznak Stowarzyszenia.
9. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c) aktywnego włączania się w prace Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
10. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w ust 8, lit. b, c i d.
11. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w Walnym Zebraniu Członków.
12. Członek wspierający posiada obowiązki określone w ust. 9, lit. a, b.
13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
d) nie wykonywania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
14. W przypadku określonym w ust. 13 lit. a, c, d orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
15. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie wnosi się poprzez Zarząd
   Inne informacje
   STOWARZYSZENIE ROZWOJU JANKOWIC WIELKICH JANKO

  » Kontakt  
  » Zarząd         GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-01
Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promo ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 34871, dzisiaj: 308
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego