Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Komisja Rewizyjna   

§21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej powołanym .do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja działa w pełnym składzie.
4. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola statutowej i finansowej działalności Klubu,
b. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c. składanie wniosków na Walpym Zebraniu w sprawie absolutorium dla Zarządu,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
e. składanie na Walnym Zebraniu przynajmniej raz w roku sprawozdania z działalności Komisji.
§22
1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3.Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-01
Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promo ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 20876, dzisiaj: 67
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego