Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Członkowie Kłubu ich prawa i obowiązki   

§ 10
l. Członkowie Klubu dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem ust. 3
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. W Klubie reprezentowana jest przez imiennie wyznaczonego przedstawiciela.
4. Członkiem zwyczajnym może zostać:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu.
2) osoba małoletnia poniżej 16 lat i od 16 do 18 lat akceptująca cele statutowe Klubu z zastrzeżenie ust. 7
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inny rodzaj wspierania Klubu.
6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie ich pisemnej deklaracji.
7. Do przyjęcia osoby małoletniej poniżej 16 lat wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego.
8. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały na wniosek Zarządu.
9. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 13 ust.2
§11
1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego, z wyjątkiem członków małoletnich poniżej 16 lat wymienionych w § 10 ust. 4 pkt. 2,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
3) uzyskania od władz informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,
4) uczestniczenia w Walnym Zebraniu,
5) korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego świadczeń, poparcia i pomocy Klubu,
6) uczestniczenia w zajęciach sportowych, w imprezach sportowych, szkoleniach i innych przedsięwzięciach Klubu,
7) noszenia odznaki i reprezentowania barw Klubu.
2. Członek zwyczajny małoletni w wieku od 16 do 18 lat posiada prawa określone w ust. l oraz może wchodzić w skład Zarządu Klubu z tym, że większość składu Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członek wspierający:
1) posiada uprawnienia określone w ust. I pkt 2-6
2) ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach, władz statutowych
4. Członek honorowy ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym na Walnym Zebraniu
2) składania wniosków,
3) uczestnictwa w działaniach Klubu,
4) bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez Klub.
5) uzyskiwania informacji o działaniach Klubu i jego efektach.
5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich
§12
1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez władze Klubu
3) regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej,
4) dbanie o dobre imię i rozwój Klubu.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
3. Członek honorowy zobowiązany jest wspierać Klub swoim doświadczeniem.
§13
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
2) Skreślenia z listy członków z powodu:
a. ustania członkostwa na skutek rozwiązania klubu
b. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 6 miesięcy
c. wykluczenia z Klubu za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz
d. nie realizowania ustalonych zasad wspierania Klubu.
3) Śmierci członka.
2. W przypadku określonym w ust. l pkt. 2 lit. b-d Zarząd podaje przyczyny skreślenia.
3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-01
Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promo ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 48937, dzisiaj: 672
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego