Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Komisja Rewizyjna   

§21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej powołanym .do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja działa w pełnym składzie.
4. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola statutowej i finansowej działalności Klubu,
b. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c. składanie wniosków na Walpym Zebraniu w sprawie absolutorium dla Zarządu,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
e. składanie na Walnym Zebraniu przynajmniej raz w roku sprawozdania z działalności Komisji.
§22
1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3.Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-02
Tobie Polsko - XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej

Gmina Olszanka zaprasza do udziału w XIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO”. Celem Festiwalu jest popularyzacja różnorodnych pieśni o Ojczyźnie , pieśni legionowych, pieśni przejawiających nuty patriotyzmu i walki o niepodległość.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest udział w eliminacjach wstępnych, które odbędą się w dniach 18-19 października 2008 roku w auli Publicznego Gimnazjum w Olszance w godzinach 11.oo-18.oo.

Warunkiem udziału w eliminacjach jest przesłanie w terminie do dnia 06 października 2008 r. pisemnego zgłoszenia (pliki do pobrania na stronie www.olszanka.pl) na adres : Urząd Gminy Olszanka 16 , 49-332 Olszanka ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 50094, dzisiaj: 236
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego