Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Walne Zebranie   

§16
1. Wale Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zbiera się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
4. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed datą zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają:
1) w pierwszym terminie w trybie określonym w § 15 ust. 2
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut, później, uchwały podejmowane są bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
7. W walnym Zebraniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.
§17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. Zebranie zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
§18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określanie głównych kierunków działania.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie statutu i uchwalanie jego zmian.
4. Uchwalanie regulaminów władz Klubu.
5. Wybór i odwoływanie członków władz Klubu.
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu pozostałego majątku.
8. Podejmowanie uchwał o wysokości składki członkowskiej
9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał władz
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków i władze Klubu.
12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
13. Wybór delegatów na zjazd związku GZ LZS Olszanka i OZPN Opole.
14. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych.

   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-01
Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promo ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 42387, dzisiaj: 93
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego